Norsk-Svenska Handelskammaren

Skagerrakbanan skulle öka Bohusläns attraktivitet

Det råder stor enighet över land- och partigränser om att järnvägen mellan Göteborg och Oslo behöver förbättras. Att den i dag till stora delar är enkelspårig begränsar såväl tågens antal som hastighet och innebär att de flesta som reser mellan städerna väljer annat färdsätt. Hur många som helt avstår från att resa mellan städerna på […]