Avdelning: Göteborg

Det råder stor enighet över land- och partigränser om att järnvägen mellan Göteborg och Oslo behöver förbättras. Att den i dag till stora delar är enkelspårig begränsar såväl tågens antal som hastighet och innebär att de flesta som reser mellan städerna väljer annat färdsätt.

Hur många som helt avstår från att resa mellan städerna på grund av de relativt sett dåliga järnvägsförbindelserna är det ingen som vet, men att ett ökat utbyte mellan Göteborg, Oslo och städerna däremellan skulle bidra till jobb och tillväxt kan vi däremot vara säkra på.

Trots enighet kring behovet av en bättre järnväg finns inga beslut om ett genomförande, bara utredningar med förslag på tänkbara åtgärder på kort respektive lång sikt. Samtliga åtgärder avser den befintliga järnvägen via Dalsland, några planer för järnväg mellan Göteborg och Oslo via Bohuslän finns överhuvudtaget inte.

Ledande politiker i både Norge och Sverige har dessutom signalerat att sträckan Oslo –Stockholm bör prioriteras före Oslo–Göteborg. Det är också mot den bakgrunden initiativet till Skagerrakbanan ska ses.

Utöver direkttåg mellan Göteborg och Oslo skulle Skagerrakbanan även trafikeras av regionaltåg som påtagligt förbättrar förutsättningarna för pendling till, från och inom Bohuslän. Med den förbättrade tillgängligheten bidrar Skagerrakbanan till att ytterligare öka Bohusläns attraktivitet och möjliggör både befolkningsökning och fler investeringar.

Även om en byggstart år 2024 låter osannolikt är vi övertygade om att järnväg kan planeras och byggas betydligt effektivare än vad vi i Sverige är vana vid.

67 mil nya stambanor på bropelare mellan Stockholm och Göteborg/Malmö kan byggas på nio år menar Skanska i en rapport från i år. Med konventionell byggmetod beräknar Trafikverket byggtiden för nya stambanans delsträcka Göteborg–Borås till tio år. Det är en sträcka på 6,7 mil.

Med bropelare blir investeringskostnaden lägre samtidigt som den kortare byggtiden innebär att nyttorna kommer samhället till del inom överskådlig tid snarare än i en avlägsen framtid.

Den norska och svenska statens bristande intresse kring att utveckla järnvägen mellan Göteborg och Oslo via Bohuslän är för oss lika välkänd som beklaglig och därför välkomnar vi initiativet till Skagerrakbanan. Om kommuner och kommersiella intressen ser en lönsamhet i projektet borde staten göra allt de kan för att underlätta ett genomförande.

Med en fungerande gränsöverskridande infrastruktur genom Bohuslän tar vi bäst tillvara på regionens möjligheter. Därför bör kommunerna fortsätta arbetet med att ta fram en järnvägskorridor.

Johan Trouvé

vd Västsvenska Handelskammaren

Bjarne Pettersson

regionchef Västsvenska Handelskammaren

Markus Ottemark

ansvarig infrastruktur Västsvenska Handelskammaren

Källa: Bohuslänningen, 11 augusti