Norsk-Svenska Handelskammaren

Vedtekter

Vedtekter for NSHK Oslo

Handelskammerets formål

§ 1 Handelskammerets oppgave er å fremme de kommersielle og industrielle forbindelsene, samt samarbeidet innen forskning og teknologi mellom Norge og Sverige. Man skal også ivareta næringslivets interesser i forhold til norske og svenske myndigheter. Dette skjer gjennom å skape arenaer for dialog, nettverksbygging og faglig påfyll. Handelskammeret er en forening, med sete i Oslo – og inngår som en del av det samlede norsk-svenske handelskammeret.

 

Handelskammerets organer

§ 2A Handelskammeret er organisert i en NSHK Oslo forening med følgende organer; årsmøtet (medlemsmøtet), styret, og valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer som kontrollorgan i NSHK Oslo forening.

§ 2B Organisasjonsform for NSHK, stiftet 5. mai 1992, er et selvstendig rettssubjekt med begrenset ansvar. Organisasjonen eier selv sin innskuddskapital, som i hovedsak er basert på innbetalt kontingent og serviceavgift fra medlemmene, samt tilskudd fra eksterne samarbeidspartnere. Bare NSHK selv har råderett over innskuddskapitalen. NSHK har ikke erverv som formål.

Det utbetales ikke utbytte av årlig overskudd av virksomheten og et slikt eventuelt overskudd på NSHKs virksomhet skal forbli i organisasjonen og i sin helhet anvendes i henhold til NSHKs formål, slik detter er beskrevet i § 1 og § 2A og 2B.

 

Medlemmer

§ 3 Som medlemmer i handelskammeret kan opptas bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner som bedriver virksomhet i Sverige og/eller Norge, eller som har interesse av å fremme handelskammerets formål. Styret aksepterer eller avviser søknad om medlemskap. Utmelding skal skje skriftlig til Norsk-Svensk Handelskammer senest 1. oktober før kalenderårets utløp. Styret kan ekskludere medlemmer i tilfelle av manglende kontingentbetaling, konkurs eller lignende forhold.

§ 4 Etter forslag fra styret kan årsmøtet beslutte opptatt som æresmedlem person som har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for handelskammeret og dets formål.

§ 5 Medlemmene må betale kontingent. Normene for beregning av kontingenten samt kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan styret fastsette en kontingent som avviker fra de faste normer.

 

Årsmøtet

§ 6 Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær for årsmøtet.
  2. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Årsregnskap med revisors beretning.
  5. Valg av styre.
  6. Valg av revisor.
  7. Valg av valgkomité.
  8. Fastsettelse årsavgift for påfølgende år og denne skal faktureres i løpet av januar.
  9. Andre forslag som av styret forelegges årsmøtet.

§ 7 Årsmøtet holdes ordinært hvert år innen utgangen av juni måned. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet. Innkallingen skal være skriftlig og sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

§ 8 Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst ¼ medlemmer skriftlig forlanger det med angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet på møtet, eller dersom valgkomiteen forlanger det (ref § 22).

§ 9 Hvert medlem har en stemme. Det kan også avgis stemme ved fullmakt.

§ 10 Vedtak fattes ved simpelt flertall bortsett fra vedtak som vedrører disse vedtekter hvor det kreves 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 11 Saker av større viktighet som ikke er angitt i innkallingen kan ikke avgjøres av årsmøtet.

§ 12 Årsmøtet er vedtaksdyktig når møtet gjennomføres i henhold til korrekt og gyldig innkalling.

 

Styret

§ 13 Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder samt minst 6 høyst 9 styremedlemmer. Avgår leder, nestleder eller styremedlemmer før valgperioden er utløpt, kan styret utse etterfølger for den gjenstående perioden. Det skal sikres god representasjon av begge kjønn.
Styret har ellers slike medlemmer og observatører:
Business Swedens leder i Oslo er fast styremedlem, og inngår i det totale antallet.
Sveriges ambassadør eller den denne utser har observatørstatus.
Styremedlemmer velges for to år av gangen, med ujevnt intervall.

§ 14 Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Styrevedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

§ 15 Handelskammeret tegnes av styrets leder eller nestleder hver for seg eller av 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 16 Styret skal hvert år innen utgangen av april måned avgi beretning om virksomheten under siste avsluttede kalenderår.

§ 17 Styrets leder samt et øvrig medlem representerer det norske handelskammeret i samarbeidsspørsmål overfor andre handelskamre.

 

Valgkomite

§ 18 Valgkomiteen har opptil 5 medlemmer, som velges av årsmøtet. Man velges for to år av gangen, og skiftes ut med ujevne mellomrom for å sikre kontinuitet.

§ 19 Valgkomiteen foreslår medlemmer til styret. Dette legges frem for årsmøtet, i innkallingen til årsmøtet.

§ 20 Styret foreslår kandidater til medlemmer i valgkomiteen. Dette legges frem for årsmøtet, i innkallingen til årsmøtet.

§ 21 Valgkomiteen fungerer også som en kontrollkomite, ved at denne har rett til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å diskutere vesentlige saker eller mistillit til styret. Enkeltmedlemmer kan kontakte komiteen og komiteen vurderer om ekstra møte skal holdes.
Innkalling skal skje ihht § 7 og 8.

 

Regnskap og revisjon

§ 22 Handelskammerets regnskapsår er kalenderåret.

§ 23 Årsregnskap skal foreligge innen utgangen av mars måned.

§ 24 Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til årsmøtet.

Beretningen skal leveres til handelskammeret innen utgangen av april måned.

 

Vedtektsendringer

§ 25 Endring av vedtektene besluttes på årsmøtet. Forslag til endringer skal sendes ut med innkallingen. For at forslaget skal vedtas kreves minst 2/3 stemmetall.

§ 26 Beslutning om oppløsning av Norsk-Svensk Handelskammer trenger tilslutning av minst 2/3 av medlemmene. Hvis Norsk- Svensk Handelskammer oppløses skal de midler som er til disposisjon skjenkes til et svensk/norsk allmennyttig formål.

 

Vedtekter for NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER

Vedtatt den 5. mai 1992 endret 9. juni 2004, 18. mai 2010, 2. mai 2011, 26. mai 2015 og 29. mai 2017.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »