Avdelning: Göteborg

Hej,
Du kallas härmed till årsmöte i Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg.

Datum: Måndagen den 7:e Juni
Tid: 15.00
Plats: Norges Hus eller Online

Med anledning av Covid-19 kommer mötet att hållas med 2 meters säkerhetsavstånd från varandra.
Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga digitalt på mötet.

För att kunna upprätta och förbereda en röstlängd ber vi dig anmäla ditt deltagande senast 4 dagar före mötet (3/6) (Gäller även vid digital närvaro).
Årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag inför stämman finns på Norges Hus eller kan skickas ut via anmodan på mail.
Det har till dags dato ej inkommit några motioner till styrelsen.
OSA senast 3/6 till jan.andreasson@generalkonsulat.se.
Ange om du deltar fysiskt eller digitalt.

Välkomna till årsmötet 2021
Styrelsen

Dagsordning
Årsmötet fredagen den 7:e juni 2021 på Norge Hus 15.00
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
4. Revisionsberättelsen.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelse.
– Val av ordförande
– Val av 2 vice ordförande
– Val av ledamöter (minst 4 och högst 8)
– Val av 2 suppleanter
7. Val av auktoriserad revisor.
8. Val av valberedning.
9. Årsavgift och serviceavgift.
10. Andra förslag/motioner som styrelsen förelägger årsmötet.
11. Årsmötets avslutande.