Stadgar för Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg

Handelskammarens ändamål

§ 1 Handelskammaren ändamål är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållande till svenska och norska myndigheter.

Handelskammaren har sitt säte i Göteborg.

Handelskammarens organ

§ 2 Handelskammarens organ är Årsmötet och Styrelsen.

Medlemmar

§ 3 Till medlem kan antas företag och enskilda personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige eller Norge eller som eljest har intresse av att främja Handelskammarens ändamål.

Styrelsen avgör ansökan om medlemskap.
Utträde får ske vid årsskifte. Anmälan om utträde skall göras senast 14 dagar före årsskiftet.

Styrelsen kan utesluta medlem med anledning av bristande avgiftsbetalning, konkurs eller enligt styrelsen olämpliga förhållanden.

Efter förslag från styrelsen får årsmötet besluta att till hedersmedlem utnämna en person som har gjort sig särskilt förtjänt därav genom insatser för Handelskammaren och dess ändamål.

Årsavgift

§ 4 Medlem skall erlägga årsavgift. Regler för beräkning av årsavgift och årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

Om särskilda omständigheter föreligger får styrelsen fastställa en årsavgift som avviker från de fastställda reglerna.

Årsmöte

§ 5 Årsmöte hålles före utgången av juni månad för behandling av följande ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två protokolljusterare
 3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning
 4. Revisionsberättelsen
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av representanter i det gemensamma rådet
 7. Val av styrelse
 8. Val av auktoriserad revisor
 9. Val av valberedning
 10. Årsavgift och serviceavgift
 11. Andra förslag, som styrelsen förelägger årsmötet

Kallelse

§ 6 Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och avsändas till medlemmarna senast 30 dagar före mötet. Kallelse skall ske genom brev med posten eller via e-post.

Rösträtt

§ 7 Varje medlem har en röst. Fullmaktsröstning är tillåten.

Styrelsen

§ 8 Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande, 2 vice ordförande samt minst 4 och högst 8 ledamöter och 2 suppleanter för en tid av ett till två år. Styrelsen skall vara ojämn i sitt antal ledamöter.

Avgår någon från styrelsen under året lämnas platsen vakant under återstoden av året eller styrelsen inkallar till extra årsmöte vid behov.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess antal är närvarande.

Firmatecknare

§ 9 Handelskammarens firma tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande var för sig och av två styrelseledamöter i förening.

Valberedning

§ 10 Årsmötet väljer en valberedning med tre ledamöter som skall lämna förslag till sammansättning av styrelsen.

Räkenskaper och revision

§ 11 Handelskammarens räkenskaper föres per kalenderår.

Årsberättelse med årsredovisning avlämnas före utgången av mars månad.

Revisionsberättelse avlämnas före utgången av april månad.

Beslutsregler

§ 12 Ärende av större vikt får avgöras av årsmöte endast om det angetts i kallelsen till mötet och kommit styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, skriftligen.

För ändring av stadgarna krävs två tredjedels majoritet på årsmötet och att förslag till stadgeändring utsänts med kallelsen.

Andra ärenden avgörs med enkel majoritet i Handelskammarens organ.
Omröstning som avser val företas sluten. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning.

Vid lika röstetal i andra ärenden vinner den mening som biträds av ordföranden.

Upplösning

§ 13 Upplösning av Handelskammaren kräver samtycke av minst två tredjedelar av medlemmarna.

Vid upplösning av Handelskammaren skänks behållningen till ett allmännyttigt norsk-svenskt ändamål.

Stadgar för Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg

Antagna av NSHK i Stockholm den 9 november 1993 med ändringar antagna 18 maj 2010 samt anpassade för NSHK Göteborg 17/8 2010.

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo
 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm