qqq
 Avdelning:

Datum: 26 juni, 2020
Tid: 15:00

Kallelse

Bästa medlemmar!
Ni kallas härmed till årsmöte i Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg.

Datum: Fredagen 26 juni
Tid: 15.00
Plats: Norges Hus

Med anledning av Covid – 19 kommer mötet att hållas utomhus på gräsmattan/baksidan av Norges Hus.
Vid dåligt väder hålls mötet inomhus på Norges Hus med 2 meters säkerhetsavstånd från varandra.
Det kommer även att finns möjlighet att deltaga digitalt på mötet.

För att kunna upprätta och förbereda en röstlängd ber vi dig anmäla ditt deltagande senast 4 dagar före mötet (21/6) (gäller även vid digital närvaro)
Nedan finns nedladdningsbara filer till årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag inför stämman.
Det har till dags dato ej inkommit några motioner till styrelsen.
OSA senast 21/6 till jan.andreasson@generalkonsulat.se.
Ange om du deltar fysiskt eller digitalt.

Välkomna till årsmötet 2020
Styrelsen

Dagordning
Årsmöte fredagen den 26 juni 2020 på Norges Hus 15.00

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning.
 4. Revisionsberättelsen.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av styrelse.
  • – Val av ordförande
  • – Val av 2 vice ordförande
  • – Val av ledamöter (minst 4 och högst 8)
  • – Val av 2 suppleanter
 7. Val av auktoriserad revisor.
 8. Val av valberedning.
 9. Årsavgift och serviceavgift.
 10. Andra förslag/motioner som styrelsen förelägger årsmötet.
 11. Årsmötets avslutande.