Avdelning: Stockholm

Trafikverket leder en studie av resor och transporter inom stråket mellan Stockholm och Oslo. Flera parter samverkar i studien, som ska vara klar under 2017. Delrapporten innehåller en sammanställning av stråkets förutsättningar och identifierar brister i infrastrukturen. Den anger också mål för utvecklingen av transportsystemet. I det fortsatta arbetet kommer det genomföras fördjupade analyser av åtgärdsförslagen för att det under hösten 2017 presenteras ett underlag för fortsatt planering.

Delrapport åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, februari 2017 (pdf-fil, 3 MB)
Åtgärdsvalsstudie – en metod i tidig planering

Mellan Stockholm och Oslo görs ett stort antal resor och transporter varje år. Det finns önskemål om att utveckla stråket och delsträckor inom det. Trafikverket leder nu en studie som hämtar in och beskriver målbilder, funktioner och lösningar. När studien är klar kommer den att vara ett underlag för att planera åtgärder på kortare och längre sikt. Vi analyserar i första hand trafikslagen väg och järnväg i den här studien.

Metoden som vi arbetar efter kallas åtgärdsvalsstudie och bygger på systematisk insamling av fakta. Underlaget analyseras med samhällsekonomin i fokus. Vi utgår från den så kallade Fyrstegsprincipen. Det innebär att vi i första hand ska försöka hitta enkla åtgärder som ger god effekt, och i andra hand göra större investeringar och nybyggnationer.

De förslag som diskuteras under studiens gång är på idéstadiet. När studien är klar och har lyft fram ett antal samhällsekonomiskt hållbara förslag tar den politiska processen vid. Det kan ta många år att få till stånd större förändringar. Mindre åtgärder som kan ha god effekt på transportsystemet kan vi göra snabbare.

Du kan hämta delrapporten som PDF via www.trafikverket.se/avsstockholmoslo 

På startsidan www.trafikverket.se finns också en kort och allmän nyhet om delrapporten och det fortsatta arbetet.