Forretningskultur i Sverige

Der er ikke mange forskjeller på forretningsklimaet i Norge og Sverige, og derfor er Sverige som utgangspunkt et godt og tilgengelig marked for norske eksportører. Dog er det en rekke forhold, som man bør være oppmerksom på.

Svensker tenker konsensus

Beslutningsprosessen i svenske virksomheter tar ofte lengere tid enn i norske, fordi man i større grad enn i Norge ønsker å ha en demokratisk prosess. I Sverige oppleves det som viktig, at alle slutter opp om en beslutning, noe som er en forutsetning for suksess.  Ved inngåelse av avtaler med svenske virksomheter, skal man derfor forvente en lengere prosess og flere møter, før en avtale blir inngått. Dette kan ofte misforståes og kan feilaktig oppfattes som en manglende interesse.

Forhandlingsteknikk

Kulturen i norske bedrifter er ganske annerledes enn den som finnes i de fleste andre land. Selv den svenske, som kanskje er den forretningskulturen som ligger nærmest opptil den norske, er faktisk ikke så veldig lik. Svenskere ønsker ofte at oppnå fellesløsninger og er derfor ofte villige til at inngå kompromisser for at oppnå en forretning eller avtale. Erfaringsmessig kan der dog oppstå en situasjon, at svenskere av og til hellere vil avstå fra en forretning eller en avtale frem for at akseptere en evt. en norsk uvilje mod å inngå kompromiss.

Skriftlige avtaler og god forberedelse

Svensker foretrekker ofte å forberede en forhandling grundig ved på forhånd at utarbeide et forhandlingskonsept og setter som regel pris på å få forhandlingsresultatet bekreftet skriftlig og hurtig etter et møte. Det forventes derfor, at den norske part også møter velforberedt opp. Svensker betrakter, i motsetning til nordmenn, at en avtale først er inngått når alle avtalens vilkår er endelig forhandlet.

Generelt må det anbefales, at der alltid benyttes skriftlige avtaler, og at det utvises stor grundighet med å forhandle avtaleinnholdet og formulere avtaleteksten så tydelig som mulig samt å sikre at partene fortolker avtaleteksten på samme måte. Det sistnevnte gjelder særlig i situasjoner, hvor det er risiko for språk misforståelser. Såfremt det oppstår tvist mellom partene, og avtalen skal opp i en svensk domstol, vil domstolene ta utgangspunkt i, hva som er skriftlig avtalt mellom partene, dvs. det skriftlige avtaledokumentet. Generelt kan det sies, at det ved en svensk domstol er vanskelig å få medhold i en avtalefortolkning, som ikke fremgår av den skrevne avtale, eller som er i strid med innholdet i den skrevne avtale.

Språk

Svensker har i alminnelighet vanskeligere med å forstå norsk. En Normann har nok lettere for å forstå svensk. For å unngå språkproblemer i en avtaletekst er det derfor mest vanlig å inngå avtaler på engelsk.

Du kan også lese om viktigheten av forretningskultur på siden til Innovasjon Norge:

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo
 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm